SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

Fietselfstedentocht (2e PARTIE/3) Circuit Onze Villes de Frise 2012

Un monument de fierté « nationale ».

Een monument van « nationale » trots »

le Lundi de Pentecôte 28 Mai 2012 op Pinkstermaandag

Ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan heeft de Elfstedentocht een koninklijke onderscheiding ontvangen, waarmee het bestuur in Bolsward zeer verguld was. Bovendien was het heerlijk warm en zonnig tijdens de tocht van 2012.


Pour son 100e anniversaire la Randonnée des 11 Villes a bénéficié d’une reconnaissance de la Reine qui a fait chaud au cœur du comité organisateur de Bolsward. Et le soleil inonda de chaleur l’édition 2012.

36) De 15.000 fietsers die een startkaart hadden bemachtigd (12 €) werden in Franeker met muziek onthaald.
Het is de 2e « Stad » van de Elf » van de Provincie Friesland, in het noordwesten van Nederland, waar men doorheen kwam.36) Les 15000 cyclotouristes qui ont obtenu une carte d’inscription (12€) sont arrivés à Franeker dans une ambiance musicale.

C’est la 2e « Ville » traversée, sur les « Onze » que connaît la Province de Frise, au nord-ouest des Pays-Bas.37) » Professionals » verzorgen de contrôle en staan zo garant voor cultuur, folklore en traditie van de 100-jarige tocht.
Een tocht die zonder onderbreking is georganiseerd sinds 1947,...behalve in 2001 wegens de mkz-crisis.


37) Le contrôle est assuré par des « Professeurs » qui confirment ainsi l’esprit de culture, de folklore et de tradition de la randonnée centenaire.

Randonnée lancée en 1912 et organisée sans discontinuer depuis 1947, … sauf en 2001 à cause de l’épidémie de la « vache folle ».

      Friesland of Fryslân - Friesland ou Fryslân

38) De schaatselfstedentocht is nog populairder dan die op de fiets, maar de fietselfstedentocht heeft minder last van de weersomstandigheden en heeft het gebracht tot een evenement van nationaal belang.
Zou die in de toekomst tot het werelderfgoed van de UNESCO behoren ?38) Moins populaire que les « Onze Villes » chères aux patineurs sur la glace, la randonnée cycliste est moins soumise aux aléas climatiques.
L’événement est élevé au rang de monument national.

Avant de figurer, pourquoi pas, au patrimoine immémorial de l’UNESCO ?39) Op weg naar het uiterste noorden van Nederland kun je de Noordzee zien, als je even van de officiële route afwijkt en een kleine omweg maakt.
Vanaf een aanlegsteiger kun je per boot naar Ameland, een van de Friese eilanden, varen.
39) En route vers le nord du nord des Pays Bas, un petit crochet hors circuit officiel permet de voir la Mer du Nord.

Un embarcadère permet de joindre par bateau Ameland l’une des îles frisonnes.

40) De noordkust van Nederland, en dus van Friesland dat Fryslân heet in de Friese taal, is omringd door een rij eilanden.
Een andere keer misschien maar eens bezoeken !
40) La côte nord des Pays Bas, et donc de Friesland que l’on dit Fryslân en langue frisonne, est bordée d’îles voisines.

Une autre fois, peut être !41) Aan de oevers bevinden zich weilanden met talrijke schapen van het Friese ras.41) Les rivages donnent des prairies occupées par de nombreux moutons de race frisonne.

42) De route van de fietsers komt tenslotte uit in de meest noordelijke stad van Friesland, Dokkum, die zeker een ommetje waard is om te bezoeken.
Een stad die er trots op is dat die aan de route van de Fietselfstedentocht ligt.42) Le circuit des cyclistes atteint ensuite la ville la plus au nord de la Frise, Dokkum, qui vaut le détour.

Ville fière d’être sur le Fietselfstedentocht.43) Zelfs buiten de officiële route wordt veel gefietst, net zoals overal in Nederland, het rijk van « de Kleine Koningin » , zoals de Fransen de fiets ook wel noemen.


43) Même à l’écart du parcours, la pratique du vélo est très courante.

Comme sur tout le territoire des Pays-Bas, le royaume de la Petite Reine.

44) Fietsend over de plattelandswegen zie je overal om je heen weilanden, waar grote groepen « Friese » koeien grazen.
Het ras is gekruist met de Holsteiners die een hogere en betere melkopbrengst geven.
44) A l’intérieur des terres, les routes de campagne sont bordées de pâturages où paissent les troupeaux de vaches « Frisonnes ».

L’espèce est croisée de Holstein pour l’abondance et la qualité du lait.


      Leeuwarden, hoofdstad - Leeuwarden, capitale


45) De « snelle jongens » zullen zich daar wel niet mee bezig houden, als ze op Leeuwarden aanstormen.
Omdat het niet een wedstrijd is, zijn de contrôles afgestemd op een gemiddelde van 25 km per uur.45) De tout cela ne se préoccupent sans doute pas les « rapides » cyclos qui foncent vers Leeuwarden.

Comme ce n’est pas une course, les contrôles n’ouvrent qu’en vertu de 25km/h de moyenne.

46) Bijna halverwege de tocht komen de fietsers van allerlei pluimage aan in Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, waar de Toerfietsclub Frisia de fietsers verwelkomt.
Zie ook de website www.tfcfrisia.nl46) Presque à mi-parcours, les pédaleurs de toutes catégories arrivent à Leeuwarden, capitale de la Frise, où l’accueil est organisé par le club TFC Frisia.

Voir le site www.tfcfrisia.nl
47) Na alle voorbereidende werkzaamheden is de belangrijkste opdracht van de dag dat de contrôle goed verloopt.47) La première mission du jour, après toutes les démarches d’organisation, est d’assurer le contrôle.

48) In deze club die is aangesloten bij de NFTU (Nederlandse ToerFiets Unie) doet Piet Hein Hilarides mee aan de competitie.
Hij is vrijwilliger onder de vrijwilligers en 8e bij de Randonneurs van zijn club. Hij heeft 57 keer de Elfstedentocht volbracht .
Petje af !
48) C’est dans ce club affilié à la NFTU (la Fédération Nationale) que milite Piet Hein Hilarides.

Bénévole parmi les bénévoles et 8e Randonneur de son club, il a bouclé 57 fois les 11 Villes.

Chapeau !49) De directieleden van Hotel Campanile van Goutum-Leeuwarden verwelkomen de fietsers met enthousiasme en hebben een cateringstand ingericht voor de fietsers die daar hun natje en droogje kunnen krijgen.49) Enthousiastes pour l’accueil des cyclotouristes, les patrons de l’Hôtel Campanile de Goutum-Leeuwarden tiennent le stand « catering » pour la restauration des pédaleurs.

50) De Leeuwarder fietsenzaak Cycling World van Jan Terpstra is paraat om materiaalpech te verhelpen.50) Vélociste de Leeuwarden, sous l’enseigne Cycling World, Jan Terpstra assure l’assistance mécanique.51) Dan verlaten we, met hulp van de plaatselijke politie, het stedelijke Leeuwarden en komen we weer op rustige plattelandswegen.
In Friesland, net als in de rest van Nederland, rijden de fietsers... op fietspaden.
51) Puis c’est la sortie urbaine de Leeuwarden, avec le renfort de la police locale, avant de regagner la tranquillité des routes de campagne.

En Frise, comme dans le reste des Pays-Bas, les cyclistes roulent … sur pistes cyclables.

      Terug in Bolsward - Retour à Bolsward

52) De eentonigheid wordt doorbroken, doordat je door dorpen rijdt met hun verscheidenheid aan architectuur en hun klinkerbestrating.52) Les traversées de village rompent la monotonie avec leur architecture et leurs rues de carrelage pavé.53) Als de fietsers het bovenste deel van de « acht » hebben volbracht, zijn ze na 143 km terug in Bolsward, de vijfde Stad die ze aandoen.
Er moeten nog 97 km worden gefietst.
We gaan op weg naar het IJsselmeer, een binnenzee die is afgesloten door de Afsluitdijk.
53) La partie supérieure du « huit » terminé en 143 km, les cyclos retrouvent Bolsward, 5e Ville visitée.

Il reste 97 km à parcourir en direction de l’Ijsselmeer, mer intérieure barrée par la Grande Digue.

54) Het is al twaalf uur in de middag. Voor ons is dat tijd voor soep die juist op tijd komt.
Die soep is erg heet op deze zonnige dag die ons een bruin Fries kleurtje heeft bezorgd.
54) Il est déjà midi. Pour nous c’est l’heure de la soupe qui arrive à point.

Elle est très chaude en cette journée ensoleillée qui nous a offert un « bronzage » de Frise.55) Onvermijdelijke contrôle van de kaart tijdens het wachten op het eindstempel dat recht geeft op de medaille.
55) Indispensable pointage de la carte en attendant le cachet final qui donnera droit à la médaille.

      Van Sneek naar IJlst - De Sneek à IJlst

56) We zijn nu vertrokken voor de tweede lus met veel contrôleposten, te beginnen met die van de stad Sneek, waar men de voeten droog houdt door een net van talloze grachten.56) C’est donc parti pour la seconde boucle où les arrêts ne vont pas manquer.

En commençant par celui dans la ville de Sneek drainée par un réseau de canaux quasi inextricables.57) Daarna volgt het ene vertier na het andere en dan vooral in de vorm van muziek.57) Les animations, principalement musicales, vont également se succéder !

58) Bij de doorkomst vragen aanhangers van Amnesty International om een handtekening.58) Au passage, une signature est sollicitée par des militants d’Amnesty International.59) Vervolgens komen de fietsers na de brug van Sneek even later over nog een brug de stad IJlst binnen.
We worden weer met fanfaremuziek verwelkomd, zoals we al gewend zijn.
59) Puis, un pont plus loin que celui de Sneek, les pédaleurs font leur entrée dans la Ville d’Ijlst.

Entrée en fanfare comme on en a désormais pris l’habitude.

60) Contrôle voor het restaurant « Het Wapen van IJlst », waar aan het plafond heel wat schaatsen hangen...van hout.60) Passage devant le restaurant « Het Wapen van IJlst » où pendent au plafond une grande quantité de patins à glace … en bois.61) Net als in alle andere steden van Friesland - en dat is niet de minste van hun charmes – bevindt zich in het midden van de hoofdstraat van IJlst een gracht.61) Comme dans toutes les villes de Frise - et ce n’est pas le moindre de leurs charmes - la rue principale d’IJlst s’articule avec un canal de navigation au milieu.

62) Een niet te missen contrôle, dat is ook een charme ( !), verzorgd door dames die hesjes dragen met de tekst « de Houtstad van Friesland ».62) Incontournable contrôle, lui aussi de charme ( !), par des préposées marquées « de Houtstad van Friesland ».


      Fietsen en boten - Vélos et bateaux


63) Na het verlaten van de bebouwde kom kunnen we weer vlot verder fietsen.63) Après quoi la randonnée reprend son cours à la sortie de l’agglomération.

64) Eerst wrijf je je de ogen uit van verbazing : net of zeilschepen in de verte voorbij varen midden in de weilanden.64) Pas la peine de se frotter les yeux, ce sont bien des voiliers qui défilent en pleine campagne, à l’arrière plan.65) Dankzij de bouw van een aquaduct (in Friesland spreekt men akwadukt uit) passeren de boten
voortaan boven de fietsen (en ook boven de autos !)
65) Grâce à la construction d’aqueduc, en Frise on les appelle akwadukt, les bateaux passent désormais au dessus des vélos. Et des autos !

66) De verbazing van iemand die voor het eerst deelneemt aan de Elfstedentocht is groot, als hij ziet dat op deze dag met dit prachtige weer heel Friesland zowel in de berm als aan de waterkant zit.66) L’étonnement du néophyte des Onze Villes est grand de voir que toute la Frise, en ce jour de grand beau temps, est à la fois au bord de la route et de l’eau.67) Voorrang voor de boten, vooral plezierboten, als de ophaalbrug... omhoog staat.67) Priorité aux bateaux, principalement de plaisance, quand le pont levis … est levé.

68) De weggebruikers, ook de fietsers die op het fietspad staan, kunnen hun weg vervolgen, als de brug weer naar beneden is.68) Les routiers, y compris les vélos rangés sur la piste cyclable, retrouvent leurs droits quand le pont revient à plat.


      Luidruchtigheid in Sloten - Rugissement à Sloten


69) Het is een luidruchtig peloton dat weer uit de startblokken schiet om Sloten binnen te fietsen.69) C’est un peloton rugissant qui redémarre pour entrer dans Sloten.

70) Met het risico er te vallen, want de hoofdstraat van het kleinste Stadje van Friesland is nauw.70) Au risque d’y chuter car la rue principale de la plus petite Ville de Frise est étroite.71) Geen problemen, maar het is moeilijk om los te komen uit een zeer acrobatische positie.
Bij gebrek aan een emmer water komt de hulp van een fietser met het shirt « Sjaak-Nout.nl » van pas.
71) Pas de mal mais il est difficile de se défaire d’une position très acrobatique.

Faute de seau d’eau, l’intervention d’un cyclo au maillot « Sjaak-Nout.nl » arrive à point !

72) De grote stoet fietsers vervolgt weer zijn weg.72) Le défilé des randonneurs reprend alors son flux.73) Bij het binnenrijden van de plaats worden we verwelkomd met gezellige muziek.73) L’animation musicale a pris place à l’entrée de la bourgade.

74) Want de hoofdstraat is niet alleen nauw, maar ook schilderachtig.74) Car la rue principale est aussi étroite que pittoresque.75) De noodzakelijke stop, opgevrolijkt door iemand die zich heeft uitgedost als hellebardier, heeft plaats aan het eind van Sloten.
Nog 61 km en 4 Steden te gaan.
75) L’indispensable arrêt, animé par un Jimmy officiant comme hallebardier, se fait à la sortie de Sloten.

Il reste 61 km à parcourir et 4 Villes à visiter.Pour voir la suite et fin des Onze Villes … CLIQUEZ ICI

Om het vervolg en het slot van de Elf Steden te zien... KLIK HIER.


Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil