SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

SOUVENIR DE 2006 EN ATTENDANT LE VTT DE MOEN 2007

Samedi prochain 15 Décembre 2007 : Festival Stap Steentjes

le Samedi 16 Décembre 2006

Iedereen wist dat het onthaal in het land van Casper en Andy vriendelijk zou zijn. Dit heeft tijdens deze zeer mooie “8ste steenbakkers veldtoertocht” voor 550 bikers de regen wat doen vergeten.

On savait que l’accueil au pays de Casper et d’Andy serait sympathique. Ceci a fait oublier la pluie durant toute cette belle « 8e Steenbakkers Veldtoertocht » pour 550 Bikers.

Op een week van de winter is de nacht heel lang.Het is nog donker als we op deze 16 december om 8uur in de parochiezaal in het centrum van Moen aankomen. De douches liggen op 200 meter aan het voetbalstadion achter de grote parkeerplaats.
Deze veldtoertocht maakt deel uit van de Shimano XTR wisselbeker evenals van de Merida Mountainbike cup.A une semaine de l’hiver, la nuit est très longue. Il fait encore noir quand nous arrivons, à 8h ce samedi 16 Décembre, dans les installations de la Salle Paroissiale au centre de Moen. Les douches seront, à 200m, au Stade de Football, derrière un grand parking.

La Randonnée fait partie du Challenge Shimano XTR et de la Coupe Mountain Bike Merida de la BBR.1-In de Demeyertrui vraagt een gewezen aanvoerder(wegkapitein) van de BWB nieuws van de oudere Audax Tournai. Hij vermeldt enkele namen…maar niet de mijne. Is dat het bewijs dat ik nog jong ben?

01) Sous le maillot Demeyer, un ancien capitaine de la LVB demande des nouvelles des anciens Audax Tournai. Il cite des noms, mais pas le mien. C’est la preuve que je suis jeune ?

2-De ochtendweersomstandigheden zijn niet zeer aanmoedigend, doch iedereen blijft goed gehumeurd. Rijden zal men wel.

02) Les conditions matinales ne sont pas engageantes mais la bonne humeur est bien de mise. On va rouler.3-Het comité van de steenbakkers ,met staande voorzitter Steven Mijle (Casper genaamd) , verwacht tussen vijf- en zeshonderd deelnemers. “Verleden jaar hadden we 350 deelnemers maar het lag sneeuw”.

03) D’ailleurs le Comité des Steenbakkers, avec le président Steven Mijle (alias Casper) debout, attend entre 500 et 600 participants. « L’an dernier nous avions 350 participants, mais il avait neigé. »

PS: Steven Mijle signale = "710 participants à Moen"

4-Gebruikelijk”schrijfwerk” op het inschrijvingsformulier.

04) Traditionnel petit travail d’écriture sur la carte d’inscription.5-Bedrag voor de inschrijving :1,75€, een der laagste.

05) Le montant de l’inscription, 1,75€, est parmi les plus bas.

6-Voor de leden van de BBR of VWB was het ook mogelijk zich in te schrijven via de streepjescode op de lidkaart.

06) Il y avait aussi possibilité, pour les affiliés BBR et VWB, de s’inscrire via le code-barres de la carte de membre.


      Laatste voorbereiding voor het vertrek Derniers préparatifs avant


7- Donat Varlet, die verleden jaar reeds deelnam, legt het parcours uit: “Richting Bellegem, dichtbij Zwevegem en Kortrijk, met talrijke….. richtingswijzigingen!”

07) Donat Varlet, qui a déjà participé l’an passé, explique le parcours : « On se dirige, mais en changeant souvent de direction, vers Bellegem, tout près de Zwevegem et Courtrai. »

8-De naburige bikers van St Denijs maken grote publiciteit voor hun “Winter-Krieretocht” die op 28 januari 2007 plaatsvindt.

08) Venus en voisins, les Bikers de Saint Denys font une grande publicité pour leur « Winter-Krieretocht » qui aura lieu le 28 Janvier 2007.9-Alvorens met de clubgroep te vertrekken wacht men tot iedereen aanwezig is.

09) Avant de prendre le départ en groupe du club, il faut attendre que tout le monde soit présent.

10-De”Brugse Cyclo’s” hebben reeds een lange afstand afgelegd om aan deze beroemde tocht deel te nemen.

10) Les « Brugse Cyclo’s » ont fait un long déplacement pour participer à une randonnée de bonne réputation.11-Hier hebben we de “harde kern” van de bikers van Antoing.Met zijn zessen gaan ze de 47 km afleggen, de langste afstand. Men zal ze later langs het kortere parcours (27km) opnieuw ontmoeten.

11) Voici le noyau dur du groupe des cyclos d’Antoing. A six ils vont parcourir le 47 km, la distance la plus longue. On les reverra sur le parcours, à la faveur de la moins longue distance (27 km).

12-De “Kriere crossers van Otegem” gaan we ook weer ontmoeten omdat ze wat pech kenden. Op dit ogenblik verloopt alles nochtans heel goed.

12) On reverra aussi les « Krierecrossers d’Otegem » car ils vont avoir un peu de malchance. Pourtant, à ce moment, tout va bien.


      Daar gaan we door de velden… On s’en va à travers champs


13-We zijn weg. Maar nooit alleen rijden.

13) Allez, on y va. Mais jamais rouler seul.

13 –We verlaten Moen langs het eerste pad. Het is nog donker en het regent reeds.
De omstandigheden voor de foto’s en de veldtoer zijn heel moeilijk.13) On quitte Moen par le premier sentier venu. Il fait encore sombre et il pleut déjà.

Les conditions pour les photos, comme pour la randonnée, sont donc très difficiles.14-Hier hebben we de eerste van vijf lekke banden voor het team van Otegem.
Sommigen beslissen een korter parcours te nemen.

14) Voilà déjà la première des cinq crevaisons pour le groupe d’Otegem.

Certains vont décider de réduire la distance prévue.

15-Het reliëf is nooit heel scherp maar er liggen heel wat hindernissen. Hier opeens een helling voor Tania.
Valt ze of valt ze niet?

15) Le relief n’est jamais très accentué mais il y a beaucoup d’obstacles. Ici un talus qui se dresse soudainement devant Tania.
Alors, … tombera … ou ne tombera pas ?16-Tania is niet gevallen .
Maar de volgende biker wel. En…op mijn voeten.Auw!


16) Tania n’est pas tombée !

Mais le biker suivant, oui, il est tombé ! Et sur mes pieds ! Aïe !!!

17-In de afdaling om het kannal van Bossuit te bereiken is niemand gevallen….. behalve ikzelf.Oei, oei, oei!

17) Dans la descente du talus pour rejoindre le canal de Bossuit, personne n’est tombé … Sauf moi ! Aïe, aïe, aïe !!!

Mais personne n’a fait la photo.18-Een brede ruimte voor een ware veldrit. Ontbreekt slechts de zon.

18) Un espace de vraie randonnée de campagne. Ne manque vraiment que le soleil.

19-Geen verrassing dat je er uitzonderlijke woningen midden in de velden ontmoet. De steden liggen nabij.

19) Il ne faut pas être surpris d’apercevoir des maisons extraordinaires perdues au milieu des champs. On est tout près des villes.20-Deze jonge en dappere biker verdwijnt letterlijk in de dikke mist al draagt hij heel trots de trui van de Franse beroepsploeg La Boulangère.

20) Le brouillard est épais. Il engloutit ce jeune et courageux biker qui porte fièrement le maillot de l’équipe professionnelle française La Boulangère.

      Ach! Wat een komedie! Oh la la la la la ! Quel cinéma.

21-Bij de onmogelijke beklimming van de Duikinberg komen we weer Tania tegen en …helemaal vooraan!
Wat nu? Valt ze of valt ze niet?21) Dans la montée impossible de Duikinberg, revoilà Tania qui est devant.

Alors … tombera … ou ne tombera pas ?22-Wat dacht je, Tania is niet gevallen!
Maar de volgende biker gaat erbij liggen, deze keer gelukkig niet op mijn voeten!22) Tania n’est pas tombée !

Mais le biker suivant, oui, il est tombé ! Mais pas sur mes pieds ! Ouf !!!

23-(Bijna) onmogelijke beklimming daar de kleigrond heel modderig is geworden.

23) Montée (presque) impossible car la terre argileuse devenue très boueuse.24-Wat een rustig parcours had kunnen zijn , in een zacht heuvelachtig landschap, werd heel moeilijk gemaakt door de keuze van smalle en acrobatische paden. Dus zeer technisch.
De echte bikers zijn heel tevreden.24) Ce qui pourrait être un parcours tranquille, dans un paysage doucement vallonné, est rendu difficile par le choix des chemins étroits et acrobatiques. Donc c’est technique.

Les (vrais) bikers sont contents.

25-Opgelet! Daar stapt een hele groep af. Wat gebeurt er?

25) Attention voilà un groupe qui s’est arrêté brutalement. « Qu’est-ce qui se passe ? »26-Een onder hen is erin geslaagd een meesterlijke pirouette te vertonen alsof hij zichzelf in het veld wou planten!

26) L’un d’entre eux vient de réussir une pirouette magistrale qui le plante en plein champ.

27-Gelukkig staat hij op.Maar te vroeg en te vlug!

27) Heureusement il se relève. Mais trop vite. Et surtout trop fort !28-Pats! Daar valt hij opnieuw op zijn mountain bike.

28) Patatras ! Voilà en effet qu’il retombe sur son Mountain Bike!!!.

      Een parcours dat op de truien en de gezichten sporen nalaat. Un parcours qui marque les maillots et les visages

29-Daar staat het bord dat de modder aankondigd. Bedankt, dat hadden we al geraden!

29) Voilà le panneau qui annonce la « boue ». Merci, mais on avait déjà deviné.30-Het parcours van Moen telt talrijke heel smalle wegen die door de velden heen twee straten verbinden. Goed achter elkaar op de “stap steentjes” rijden.

30) Le circuit de Moen compte beaucoup de chemins très étroits qui relient à travers champs deux routes voisines. Il faut rester en file indienne sur les « stap steentjes ».

31-We bereiken de bevoorrading in de hangar van een hoeve.
Prachtig onthaal maar, spijtig, hebben we de boerin niet gezien…31) On est arrivé au poste de ravitaillement qui est installé dans le hangar d’une ferme.

Très bon accueil mais, dommage, on n’a pas vu la fermière !32-Ze zou zich geschrokken hebben in het bijzijn van onze vrienden van Antoing…in een rare staat: onherkenbaar de truien en de gezichten.

32) Elle aurait eu peur de nos amis d’Antoing qui se sont mis dans un drôle d’état : maillots et visages méconnaissables.

33-Met dezen staat het niet beter.Hebben ze op het veld achter de tractor gereden?

33) Pas mieux avec ceux-là. On dirait qu’ils ont roulé dans les champs, derrière le tracteur.


      Terug naar de vertrekplek. Retour au point de départ


34-De “stap steentjes” zijn smalle paden, de breedte van “vlakke steentegels”, soms ook wat verhoogd.

34) Les « stap steentjes » sont des sentiers qui ont la largeur d’une dalle et sont même parfois surélevés.

35-Even stress veroorzakend als de “single tracks” langs de canyon van de Coloradorivier als men lijdt aan hoogtevrees.

35) Aussi stressants que les « single tracks » bordant le canyon du Colorado quand on est sujet au vertige !36-De organisatie meldt alle technische stroken.Deze “Poeldries-Trimaarzate is 2015 meter lang en staat als voorlaatste voor de aankomst in Moen.
Bedankt voor het commentaar”opletten van de vissen”36) L’organisation annonce chaque passage technique. Celui-ci, « Poeldries-Trimaarzate », est long de 2015 m et arrive en avant dernière position avant Moen.
Merci pour le commentaire : « Attention aux poissons ! ».

37-Bij de aankomst denkt men natuurlijk aan de douche maar ook aan het schoonmaken van de fiets.

37) A l’arrivée on songe évidemment à la douche. En commençant par le lavage du vélo.38-De verleiding om de kleren met de waterslangen te wassen is ook groot. Was het uiteindelijk geen waar genot?

38) La tentation est forte de prendre le tuyau d’eau pour laver aussi les vêtements. Finalement, on s’est bien amusés.In Moen was het koud en sneeuw in 2005. Het was regen en modder in 2006. Volgend jaar is het beslist droog en warm!

A Moen c’était froid et neige en 2005. Ce fut pluie et boue en 2006.
Samedi prochain, en 2007, ce sera …


Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil