SITE PERSO
www.tignon.be
SITE PERSO
www.tignon.be
Accueil Brèves VELO Reportages Voyages Archives VTT Liens

VTT AVELGEM SINTERKLAAS VELDTOERTOCHT RANDONNEE ST NICOLAS 0

Un beau parcours en attendant Saint Nicolas
Een mooi parcours in afwachting van Sinterklaas.

le Samedi 02 Décembre 2006

Al 6 jaar komt Sinterklaas de grote en kleine bikers te Avelgem belonen ter gelegenheid van zijn feestdag begin december. Daar we zeer lief zijn geweest, mochten we naar de veldtoertocht.

Depuis 6 ans Saint Nicolas vient récompenser les grands et les petits « bikers » à Avelgem, à l’occasion de sa fête début décembre. Comme on est très sages on est venu à la randonnée.

Avelgem ligt in West-Vlaanderen op een steenworp van Henegouwen. Aan de andere kant van de Schelde als je van Escanafles komt. De tocht van 25, 35 en 45 km wordt bij het inrijden van de stad aangekondigd door de FIETSEN DEFRESNE .
Meer dan 1200 vaste deelnemers kwamen opdagen om de start te nemen. Onder hen kleine kinderen blij om met papa door de stad te rijden.Avelgem c’est, en Flandre occidentale, à deux pas du Hainaut. De l’autre côté de l’Escaut quand on passe par Escanafles. La Randonnée de 25, 35 et 45 km est annoncée par les Cycles Defresne, installées à l’entrée de la ville.
Il y aura plus de 1200 participants qui ont l’habitude de rouler dans les chemins de campagnes. Parmi eux des petits enfants tout heureux de rouler, en ville, avec papa.1-Start in sporthal van het Sint Jan Berchmanscollege in het centrum van Avelgem.Voor wie zich via Internet inschreven liggen de documenten en de T-shirt klaar.Wachten hoeft dus niet.

01) Le départ c’est dans le Sporthal St Jan Berchmancollege, au centre d’Avelgem. Pour ceux qui se sont inscrits via internet, les documents sont prêts et le tee-shirt réservé. Pas d’attente.

2-De anderen, uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen gekomen, gaan aan tafel zitten om hun inschrijvingsformulier in te vullen.

02) Les autres, venus de France, de Wallonie et de Flandre, se mettent à table pour remplir la feuille d’inscription.3-Zeer leesbaar schrijven a.u.b. om de sint plezier te doen.

03) Il faut écrire très lisiblement pour faire plaisir à Saint Nicolas.

4-Vier € aan de kassa neerleggen met recht op 2 of 3 bevoorradingen, een T-shirt en een verrassingspakket bij de aankomst.

04) Passage à la caisse et paiement de 4 euros donnant droit à 2 ou 3 ravitaillements, un tee-shirt et un sachet cadeau (Verrassingspakket) à l’arrivée …


      Even Geduld Bientôt le départ


5-Eerste start vanaf 8u30. Laatste tot 14u. De “Peter” van Oudenaarde staan voor de Batavusstand met de hoofdprijs.

05) Les premiers départs c’est à partir de 8h30. Les derniers jusqu’à 14h. Les « Peter » d’Audenaarde sont devant le stand Batavus qui montre le gros lot de la tombola.

6-De vrolijke “Steenbakkers” uit Moen (nabij Avelgem) herinneren ons aan hun veldtocht (8-14u) op zaterdag 16 december.

06) La joyeuse troupe des « Steenbakkers » de Moen (village voisin d’Avelgem) rappelle sa randonnée (8-14h) le samedi 16 Décembre.7-De huidige omloop brengt ons door de Vlaamse Ardennen richting Kluisbergen. Meermalen vindt men Guido Meerdaels en Pierre Duthoit van Cyclo Team Templeuve op het parcours.

07) Le parcours du jour conduit dans les Ardennes Flamandes en direction du Mont de l’Enclus. On retrouvera plusieurs fois Guido Meerdaels et Pierre Duthoit du Cyclo Team Templeuve.

8-Vaak zal men ook deze groep kunnen zien. (Ze mogen ons de hier niet geselecteerde foto’s vragen:zie adres onderaan).

08) De même, on verra plusieurs fois ce groupe pris en photo à plusieurs reprises (Ils peuvent nous demander les photos non sélectionnées ici : voir l’adresse en bas de page).9-“Gaverzicht” staan ook klaar om te starten. Weldra 9uur.

09) Les « Gaverzicht » sont sur le point de départ. Il est bientôt 9h.

10-In dit bikersteam draagt iedereen een verschillende trui.

10) Dans cette équipe d’amis bikers chacun porte un maillot différent.


      OP HET PARCOURS Maintenant, sur le parcours


11-Alvorens de Schelde over te steken rijdt men langs dode rivierarmen van de gekanaliseerde stroom. Het naburig restaurant is gespecialiseerd in palingschotels.

11) Avant de franchir l’Escaut, on longe des bras morts du fleuve canalisé. Le restaurant voisin est spécialisé dans les plats d’anguilles.

12-Betrokken weer maar het blijft de hele morgen droog. Vlakke omloop maar niet lang meer.

12) Le temps est gris mais il fera sec toute la matinée. Le terrain est plat mais plus pour longtemps.13-Aan de leiding heeft de kleine jongen haast. Hij wil de aankomst van Sinterklaas niet missen.

13) En tête, le petit garçon est très pressé. Il ne voudrait pas manquer l’arrivée de Saint Nicolas.

14-Eerste moeilijkheid: een smal paadje met steile helling. We bevinden ons aan de voet van de Kluisberg, westkant.

14) Première difficulté : un étroit sentier avec une forte pente. C’est le pied du Mont de l’Enclus, versant ouest.15-Het pad is breder maar steiler de helling.

15) Le sentier est plus large mais la pente est encore forte.

16-Mooi landschap zoals steeds in de Vlaamse Ardennen. Ontbreekt slechts wat zon.

16) Un beau paysage, comme toujours dans les Ardennes Flamandes. Manque seulement un peu de soleil.17-Hier (km7) denkt men een grote hoogte te hebben bereikt maar de top is er lang nog niet.

17) A cet endroit (km7) on croit être arrivé très haut. Pourtant le sommet est encore loin.

18-Heel makkelijk voor sommige bikers. Aan de leiding van deze groep een “Flanders”.

18) Beaucoup de facilité pour certains bikers. Groupe mené par un « Flanders ».


      IN HET KLUISBOS Dans les sous-bois du Kluisbos


19- De Kluisberg is geen steile top zoals de Mont-Saint-Aubert. De ruimte is er bebost met geaccidenteerd reliëf .

19) Le Mont de l’Enclus n’est pas un sommet pointu comme le Mont Saint-Aubert. L’espace est couvert d’une vaste forêt et avec un relief tourmenté.

20-Men vindt er mooie maar ook smalle en heel moeilijke paadjes: stijgend of dalend.

20) On y trouve de belles allées mais aussi des sentiers étroits et très difficiles : en montée comme en descente !21-Een boomwortel heeft de band van deze biker beschadigd. Daar staat hij nu alleen om zijn band te herstellen.

21) Une racine d’arbre a abîmé le pneu du biker. Le voilà tout seul pour réparer la crevaison.

22-Enkele ogenblikken later kwamen zijn teammaats om een handje toe te steken.Alles loopt van een leien dakje.

22) Quelques minutes plus tard, les amis de son club sont arrivés à son secours. Tout va bien.23-Algemene halte want er wordt een bevoorrading aangekondigd.

23) Arrêt général, car dans la côte de l’Horlitin, un ravitaillement (bevoorrading) est annoncé.

24-Achter elkaar gaan staan…een gelegenheid om even uit te blazen.

24) Il faut faire la file, mais cela donne le temps de souffler.25-De bevoorrading wordt opgediend in de garage van een huis gelegen in het Horlitinbos.

25) Le ravitaillement est servi dans le garage d’une maison installée dans le bois d'Horlitin.

26-Daarna hergroepering om verder te rijden.

26) Ensuite on se regroupe pour reprendre le chemin.


      WAT VERDER Un peu plus loin


27-Men verlaat het Kluisbos langs de noordzijde: lange afdaling op een tapijt herfstbladeren.

27) On quitte le Kluisbos par le versant nord : longue descente sur un tapis de feuilles d’automne.

28-Moeilijke doorgang op een zeer vochtige plek aan de voet van de berg.

28) Passage difficile dans une zone très humide au pied du mont.29-Opnieuw een korte maar steile helling.We zijn thans volledig in het “platteland”.

29) Une nouvelle, mais petite, montée se présente. On est alors désormais en pleine campagne.

30-In de wielen in een prachtig landschap. Deze bikers hebben een mooie sportieve allure

30) Roue dans roue dans un beau paysage, des bikers qui ont une belle allure sportive.31-Hier bereiken we de top van de tweede moeilijkheid van het parcours: de oude Kwaremont.

31) Arrive alors le sommet de la deuxième difficulté du parcours : le Vieux Kwaremont.

32-Het is een lange kasseien helling.Heel wat gezelliger op VTT dan op wegfiets, doch moeilijk voor iedereen.

32) C’est un très long chemin pavé, en montée. Beaucoup plus confortable en VTT qu’en vélo de route mais difficile pour tout le monde.33-Eerste beklimming van de Oude Kwaremont, eerste helling van de Ronde voor twee van de Audax Tournai die naast elkaar rijden.

33) Première montée du Vieux Kwaremont, première grande côte du Ronde, pour deux des trois Audax Tournai qui roulent de front.

34-De truien dragen de kleuren van de mooie en heel zachte herfst die we dit jaar kennen.

34) Les maillots ont des couleurs qui témoignent du bel automne, très doux, de cette année.


      Het moeilijkste is achter de rug Le plus difficile est fait


35-Tweede bevoorrading (derde voor de 45km die de Tiegemberg beklommen) in Waarmaarde bij Ruien.

35) Deuxième ravitaillement (3e pour ceux du 45 km qui sont allés au Tiegemberg), à Waarmaade après le franchissement de l’Escaut (face à Ruien).

36-De uitdeling is er overvloedig. En met de glimlach.

36) La distribution y est très généreuse. Et avec le sourire.37-Iedereen weet een lekkere boterham met omelet te waarderen. Goed bedacht!

37) Une délicieuse tartine à l’omelette ( !) est appréciée par chacun et chacune. Bonne idée !

38-De aankomst is nu niet ver meer en de weg is vlak.

38) Désormais l’arrivée n’est plus loin et le terrain sera plat.39-Het pad is smal. “Moen” op 16 december…OK als het mooi weer is.

39) Le sentier est étroit. « Moen » rappelle sa randonnée du 16 Décembre. D’accord, s’il fait beau !

40-Geweldige spurt voor deze groep op een kilometer van Avelgem.

40) Fameux sprint pour le groupe qui est dans le dernier kilomètre avant Avelgem.41-Mooie installatie van de Wash-Bike, midden in de straat van Avelgem,met de slangen van de brandweer.

41) Belle installation du Wash-Bike, en pleine rue d’Avelgem, avec les tuyaux des pompiers.

      “Kom, kom, lieve Sint” « Venez, venez, patron des écoliers »

42-Er wordt ons een gratis parkeerplaats voor onze fietsen aangeboden , in afwachting van de komst van de grote Sint.

42) On nous propose un parking vélo gratuit, en attendant la venue de Saint Nicolas.43-Inderdaad,maar enkele “Leffes” later doet de Sint zijn intreden in de zaal vergezeld door twee Zwarte Pieten.

43) En effet, mais quelques « Leffe » plus tard, le Grand Saint, accompagné de deux Pères Fouettard, arrive dans la salle.

44-Een groot kind heeft zijn foto met Sint gevraagd! Hij heet Marcus. Hij is het die de Jubaru Bikers organiseert eind oktober in Tournai (Doornik).

44) Un grand enfant a demandé d’avoir sa photo avec Saint Nicolas ! Il s’appelle Marcus. C’est lui qui organise la Jubaru Bikers à Tournai, à la fin du mois d’Octobre.
We hebben een prachtige "Veldtoertocht" beleefd. Maar...was de Sint van Avelgem wel de echte....?

On a fait une belle « Veldtoertocht », mais le Saint Nicolas, à Avelgem, était-ce vraiment … le vrai ?


Haut de page

©2007 Contact : tignonaWebmestre BrèvesVELOReportagesVoyagesArchivesVTTLiensAccueil